Vedtægter

Feministisk Forandring er en forening med en årlig generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for næste år.

Kvinderådet.
Feministisk Forandring er medlem af Kvinderådet og deltager med 3 pladser i 2 årlige rådsforsamlinger.

Vedtægter:

§1: Navn og vision

Foreningens navn er Feministisk Forandring (FF).

Feministisk Forandring vil et retfærdigt, solidarisk inkluderende, ligestillet og mangfoldigt samfund.

Vi vil et samfund med mere omsorg for kloden, for hinanden, for os selv og vores fællesskaber.

Vores feminisme er et opgør med udbytning, udnyttelse, grådighed og misbrug af mennesker og natur. Den er et opgør med patriarkalske strukturer og den er et opgør med den neoliberale politiks stræben efter vækst og profitmaksimering.

Vi vil en feministisk økonomi.

Vores feminisme hviler på lighedens, solidaritetens og demokratiets idealer. Og vi arbejder for at samfundets indretning skal sikre lige muligheder og grundlæggende menneskerettigheder for alle.

Den er et opgør med sexisme og diskrimination på baggrund af køn, farve, kultur, religion og seksuel orientering, og alle andre former for minorisering.

Vores feminisme står på skuldrene af kampen for kvinders frigørelse.

Vores feminisme er nøglen til mellemmenneskelig ligeværdighed og miljømæssig bæredygtighed. Den er et opgør med materiel vækst og ukritisk udnyttelse af jordens ressourcer.

Vi sætter reproduktion over produktionens interesser. Reproduktion af liv, trivsel og bæredygtig vækst må aldrig underlægges simple markedskræfter.

Feministisk økonomi er vækst i omsorg, forpligtende fællesskaber, respekt for liv, natur og miljø og et udfoldet deltagerdemokrati med plads til alle.
Feministisk økonomi vægter betydningen og værdien af kvinder og mænds reproduktive arbejde.

§2: Formålet

1. FF skaber dialog og aktivisme om den feministiske vision
2. FF arbejder med politikker, der tager udgangspunkt i folks hverdag. FF arbejder lokalt og søger indflydelse på alle niveauer
3. FF arbejder med et perspektiv på feminisme, som omfatter antiracisme og grundlæggende menneskerettigheder for alle. Vi udvikler forskellige politikområder såsom familiepolitik, klimapolitik og økonomisk politik udvikles
4. FF kritiserer eksisterende kønsmagtstrukturer, normer og andre magtstrukturer
5. FF formulerer klare alternativer og kræver konkrete mål og handleplaner
6. FF samarbejder på tværs med andre bevægelser, organisationer og personer.

§3: Medlemskab

Stk. 1: Der optages medlemmer fra hele landet. Medlemskab forelægges bestyrelse og
godkendes.
Stk. 2: Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er betalt. Medlemskab træder ud af kraft, hvis kontingentet ikke er betalt til den fastsatte frist. Udmeldelse kan ske ved
henvendelse til bestyrelsen og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 3: Kontingentet er personligt og kan variere.
Stk. 4: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§4: Generalforsamling og fællesmøder

Stk. 1: Der afholdes generalforsamling i foråret, og den varsles to måneder før via mail.
Stk. 2: Generalforsamling er højeste myndighed, og bestyrelsen varetager
generalforsamlingens beslutninger i løbet af året.
Stk. 3: Der indkaldes til 2-4 fællesmøder i løber af året, som følger generalforsamlingens
beslutninger op. Der kan justeres på strategi, men ikke omgøres. Fællesmøder
fastlægges for et år ad gangen. De holdes så vidt muligt flere steder i landet.
Stk. 4: Alle medlemmer kan møde op på generalforsamling og fællesmøder.

§ 5: Bestyrelse

Stk. 1: Generalforsamling vælger en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer
Stk. 2: Alle medlemmer er opstillingsberettigede. Der tilstræbes en bestyrelse, som er
sammensat så mangfoldigt som muligt.
Stk. 3: Bestyrelsen vælger kasserer, og hvem der tegner FF. Foreningens adresse er hos et bestyrelsesmedlem.
Stk. 4: Revisor vælges på generalforsamling.

§6: Dagsorden for Generalforsamling

Stk. 1: Skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab, budget og kontingent
5. Fremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogram
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Stk. 2: Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen og sendes ud med dagsorden 2 uger før generalforsamlingen.

§7: Samarbejde med andre foreninger

Feministisk Forandring arbejder sammen med andre feministiske foreninger i Danmark og i udlandet om projekter, mærkedage og aktioner.

§8: Opløsning

Stk. 1: Spørgsmål om foreningens opløsning skal forelægges samtlige medlemmer skriftligt via mail.
Stk. 2: Opløsning kan foregå på et fællesmøde ved godkendelse af 2/3 af deltagende
medlemmerne.
Stk. 3: Opløses foreningen, afgør fællesmødet, hvilke andre feministiske foreninger som
foreningens midler skal gå til.

Vedtægterne er vedtaget på fællesmøde i Feministisk Forandring i København den 16. marts 2015,
revideret på generalforsamlingen den 31. marts 2022 og på generalforsamlingen den 29. marts 2023.

Scroll to Top