Feministisk Forandrings struktur

• Feministisk forandring er en forening med en årlig generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for næste år.
• Vi har vedtægter
• I 2023 blev bestyrelsen nedsat som følger: Inge Henningen, Randi Theil, Kirsten Skafte, Jannie
Nielsen, Lisbeth Jørgensen, Helene Berglund og Marianne Bruun.
• Arbejdsfordelingen blev vedtaget på et efterfølgende
bestyrelsesmøde.
• Kasserer: Kirsten Skafte. Revisor: Annelise Rasmussen.
• Kvinderådet. Feminstisk Forandring er medlem af Kvinderådet og deltager
i to årlige repræsentantskabsmøder. Vi har 3 pladser til de to
repræsentantskabsmøder årligt.

VEDTÆGTER

§1: Navn og vision
Foreningens navn er Feministisk Forandring (FF). Feministisk Forandring vil et retfærdigt, solidarisk
inkluderende, ligestillet og mangfoldigt samfund. Vi vil et samfund med mere omsorg for kloden, for
hinanden, for os selv og vores fællesskaber.
Vores feminisme er et opgør med udbytning, udnyttelse, grådighed og misbrug af mennesker og
natur. Den er et opgør med patriarkalske strukturer og den er et opgør med den neoliberale politiks
stræben efter vækst og profitmaksimering. Vi vil en feministisk økonomi.
Vores feminisme hviler på lighedens, solidaritetens og demokratiets idealer. Og vi arbejder for at
samfundets indretning skal sikre lige muligheder og grundlæggende menneskerettigheder for alle.
Den er et opgør med sexisme og diskrimination på baggrund af køn, farve, kultur, religion og seksuel
orientering, og alle andre former for minorisering. Vores feminisme står på skuldrene af kampen for
kvinders frigørelse.
Vores feminisme er nøglen til mellemmenneskelig ligeværdighed og miljømæssig bæredygtighed. Den
er et opgør med materiel vækst og ukritisk udnyttelse af jordens ressourcer. Vi sætter reproduktion
over produktionens interesser. Reproduktion af liv, trivsel og bæredygtig vækst må aldrig
underlægges simple markedskræfter. Feministisk økonomi er vækst i omsorg, forpligtende
fællesskaber, respekt for liv, natur og miljø og et udfoldet deltagerdemokrati med plads til alle.
Feministisk økonomi vægter betydningen og værdien af kvinder og mænds reproduktive arbejde.
§2: Formålet

 1. FF skaber dialog og aktivisme om den feministiske vision
 2. FF arbejder med politikker, der tager udgangspunkt i folks hverdag. FF arbejder lokalt og
  søger indflydelse på alle niveauer
 3. FF arbejder med et perspektiv på feminisme, som omfatter antiracisme og grundlæggende
  menneskerettigheder for alle. Vi udvikler forskellige politikområder såsom familiepolitik,
  klimapolitik og økonomisk politik udvikles
 4. FF kritiserer eksisterende kønsmagtsstrukturer, normer og andre magtsstrukturer
 5. FF formulerer klare alternativer og kræver konkrete mål og handleplaner
 6. FF samarbejder på tværs med andre bevægelser, organisationer og personer.
  §3: Medlemskab
  2
  Stk. 1: Der optages medlemmer fra hele landet. Medlemskab forelægges bestyrelse og
  godkendes.
  Stk. 2: Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er betalt. Medlemskab træder ud af kraft,
  hvis kontingentet ikke er betalt til den fastsatte frist. Udmeldelse kan ske ved
  henvendelse til bestyrelsen og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
  Stk. 3: Kontingentet er personligt og kan variere.
  Stk. 4: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
  §4: Generalforsamling og fællesmøder
  Stk. 1: Der afholdes generalforsamling i foråret, og den varsles to måneder før via mail.
  Stk. 2: Generalforsamling er højeste myndighed, og bestyrelsen varetager
  generalforsamlingens beslutninger i løbet af året.
  Stk. 3: Der indkaldes til 2-4 fællesmøder i løber af året, som følger generalforsamlingens
  beslutninger op. Der kan justeres på strategi, men ikke omgøres. Fællesmøder
  fastlægges for et år ad gangen. De holdes så vidt muligt flere steder i landet.
  Stk. 4: Alle medlemmer kan møde op på generalforsamling og fællesmøder.
  § 5: Bestyrelse
  Stk. 1: Generalforsamling vælger en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer
  Stk. 2: Alle medlemmer er opstillingsberettigede. Der tilstræbes en bestyrelse, som er
  sammensat så mangfoldigt som muligt.
  Stk. 3: Bestyrelsen vælger kasserer, og hvem der tegner FF. Foreningens adresse er hos et
  bestyrelsesmedlem.
  Stk. 4: Revisor vælges på generalforsamling.
  §6: Dagsorden for Generalforsamling
  Stk. 1: Skal indeholde følgende punkter:
 7. Valg af dirigent
 8. Valg af referent
 9. Beretning
 10. Regnskab, budget og kontingent
 11. Fremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogram
 12. Behandling af indkomne forslag
 13. Valg af bestyrelse
 14. Valg af revisor
 15. Eventuelt
  Stk. 2: Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen og sendes ud
  med dagsorden 2 uger før generalforsamlingen.
  §7: Samarbejde med andre foreninger
  3
  Feministisk Forandring arbejder sammen med andre feministiske foreninger i Danmark og i udlandet
  om projekter, mærkedage og aktioner.
  §8: Opløsning
  Stk. 1: Spørgsmål om foreningens opløsning skal forelægges samtlige medlemmer skriftligt via
  mail.
  Stk. 2: Opløsning kan foregå på et fællesmøde ved godkendelse af 2/3 af deltagende
  medlemmerne.
  Stk. 3: Opløses foreningen, afgør fællesmødet, hvilke andre feministiske foreninger som
  foreningens midler skal gå til.
  Vedtægterne er vedtaget på fællesmøde i Feministisk Forandring i København den 16. marts 2015,
  revideret på generalforsamlingen den 31. marts 2022 og på generalforsamlingen den 29. marts 2023
Scroll to Top