Vedtægter for Feministisk Forandring

 

§1: Navn

Foreningens navn er Feministisk Forandring (FF)

§2: Formål

Feministisk Forandrings formål er:

 1. At være en bevægelse, som skaber dialog og aktivisme om feministisk politik/visioner i Danmark.
 2. At arbejde med politikker, der tager udgangspunkt i folks hverdag. Feministisk Forandring arbejder lokalt og søger indflydelse på alle niveauer.
 3. At arbejde med et mangfoldighedsperspektiv på feminisme, som omfatter anti-racisme og grundlæggende menneskerettigheder. Forskellige politikområder såsom familiepolitik, klimapolitik og økonomiske politik udvikles.
 4. At arbejde gennem feminismen for at skabe et mere retfærdigt samfund og styrke solidariteten
 5. At kritisere de eksisterende kønsmagtstrukturer og normer. Formulere klare alternativer og kræve konkrete mål og handleplaner, som skaber reelt lige muligheder.
 6. At være inkluderende ind- og udadtil.

§3: Medlemskab

Stk. 1: Der optages medlemmer fra hele landet. Medlemskab forelægges bestyrelsen og godkendes.

Stk. 2: Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er betalt. Medlemskab træder ud af kraft, hvis kontingentet ikke er betalt til den fastsatte frist. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3: Kontingentet er personligt og kan variere.

Stk. 4: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§4: Generalforsamling og fællesmøder

Stk. 1: Der afholdes generalforsamling i foråret, og den varsles to måneder før via mail.

Stk. 2. Generalforsamling er højeste myndighed, og bestyrelsen varetager generalforsamlingens beslutninger i løbet af året.

Stk. 3: Der indkaldes til 2-4 fællesmøder i løbet af året, som følger generalforsamlingens beslutninger op. Der kan justeres på strategi, men ikke omgøres. Fællesmøder fastlægges for et år ad gang. Der holdet så vidt muligt flere steder i landet.

Stk. 4: Alle medlemmer kan møde op på generalforsamling og fællesmøder.

§5: Bestyrelsen

Stk. 1: Generalforsamling vælger en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer

Stk. 2: Alle medlemmer er opstillingsberettigede. Der tilstræbes en bestyrelse, som er sammensat så mangfoldigt som muligt.

Stk. 3: Bestyrelsen vælger kasserer, og hvem der tegner FF. Foreningens adresse er hos et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4: Revisor vælges på generalforsamling

§5: Dagsorden for Generalforsamling

Stk. 1: Skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Regnskab, budget og kontingent
 5. Fremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogram
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Stk. 2: Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen og sendes ud med dagsorden 2 uger før generalforsamlingen.

§7: Samarbejder med andre foreninger

Feministisk Forandring arbejder sammen med andre feministiske foreninger i Danmark og i udlandet med projekter, mærkedage og aktioner.

§8: Opløsning

Stk. 1: Spørgsmål om foreningens opløsning skal forelægges samtlige medlemmer skriftligt via mail.

Stk. 2: Opløsning kan foregå på et fællesmøde ved godkendelse af 2/3 af deltagende medlemmer.

Stk. 3: Opløses foreningen, afgør fællesmødet, hvilke andre feministiske foreninger, som foreningens midler skal gå til.

Vedtægter, vedtaget på fællesmøde i Feministisk Forandring i København den 16. marts 2015.

Retningslinjer for bestyrelsesarbejdet i Feministisk Forandring

 1. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamling.
 2. Bestyrelsen vælger en eller flere administratorer til Facebook og hjemmeside
 3. Der afholdes så vidt muligt bestyrelsesmøde 4 – 6 gange årligt.
 4. Beslutninger tages efter dialog og så vidt muligt uden afstemning. I tilfælde af uenigheder tages beslutning på næste bestyrelsesmøde med flertalsafgørelse. Hvis det ikke er muligt gennem en skriftlig afstemning.
 5. Dagsorden og referatet lægges på bestyrelsens facebook-gruppe. Mail bruges også, hvis det er nødvendigt, dog med besked på facebook-gruppen.
 6. Kasseren fremlægger halvårsregnskab, og regnskab fremlægges på bestyrelsesmøde før generalforsamling. Budgetforslag fremlægges også.

Retningslinjerne er under stadig udvikling og forandres efter debat og beslutning i bestyrelsen.

 • Blev medlem hos Feministisk Forandring

  Medlemskab
Top

Tak til:  

info@Feministiskforandring.dk
© 2022